top of page
SCHOOLRAAD
Participatie

Wij hechten veel belang aan de participatie van alle personen die bij de school betrokken zijn. Daarom is er voor iedere geleding een participatieorgaan:
- Een beleidscel / pedagogische raad: een adviesorgaan dat zich buigt over beleidsmatige aangelegenheden, zowel de pedagogische als de praktisch- organisatorische aangelegenheden. De cel is samengesteld uit het personeel van onze school.
- De leerlingenraad : een representatie van de leerlingenpopulatie verkozen door en onder de leerlingen.
- Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld.


In essentie is de schoolraad een overleg- en adviesorgaan. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders of meerderjarige cursisten, leerlingen en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).

De directie woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.
 

De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar.
Meer details vindt u het kiesreglement voor de schoolraden van het GO! en het model van huishoudelijk reglement voor de schoolraden.

Leden van de schoolraad :
- uit het personeel: Magalie Standaert, Tomas Van Trappen, Noortje Vermeulen
- uit de ouders: Manuel Matthys (voorzitter), Carine Van Draege en Meryem Akin
- Benjamin Biebuyck
- leerlingen van de leerlingenraad
- directieteam: Bob Podevijn en Charlotte Vanderstuyft
 

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.


Verder wordt er nog samengewerkt met :
° de leden van de Pedagogische Begeleidingsdienst
° externe zorgverleners – opvangcentra
° sportfederaties – stuurgroep topsport
° internaten

bottom of page