top of page

PRIVACYBELEID

Op de website of de sociale mediapagina’s van GO! middenschool Voskenslaan kan je worden gevraagd om bepaalde persoonsgegevens in te vullen of mee te delen aan de school. In deze privacyverklaring kom je meer te weten over de redenen waarom wij deze persoonsgegevens opvragen, hoe wij deze gegevens gebruiken en hoe wij deze gegevens beschermen.

 

Wanneer de school jouw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, fungeert zij als verwerkingsverantwoordelijke. Als verwerkingsverantwoordelijke streeft de school ernaar om te allen tijde te voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming.


1. Persoonsgegevens die we verzamelen en hoe we hiermee omgaan

 

Via onze website of sociale mediapagina’s verzamelen soms wij volgende persoonsgegevens:

 

o Naam;

o Adres;

o E-mail;

 

De persoonsgegevens die je via de website of sociale mediapagina’s invoert, worden enkel gebruikt voor volgende doeleinden:
o de begeleiding van uw kind;
o om ons toe te laten jou te contacteren omtrent vragen die je ons hebt gesteld.

 

In het kader van deze doeleinden, verwerken wij je persoonsgegevens uitsluitend: met jouw uitdrukkelijke toestemming / om je de gevraagde diensten te kunnen aanbieden / om aan onze wettelijke verplichting inzake leerlingbegeleiding te voldoen.

 

De school verzamelt en gebruikt enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kader van bovenstaande doeleinden. Indien je nalaat om ons sommige van bovenstaande persoonsgegevens te bezorgen, kunnen wij jou mogelijk wel niet het gewenste antwoord bieden.

 

Jouw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden enkel doorgegeven aan bv. externe dienstverleners waarop wij beroep doen om bepaalde diensten aan ons te leveren. Indien derden toch toegang zouden krijgen tot jouw persoonsgegevens, doen wij als school ons uiterste best om ervoor te zorgen dat deze derden te allen tijde onze privacy standaarden respecteren, evenals alle toepasselijke wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming. Jouw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie zonder dat hiertoe passende beschermingsmaatregelen worden genomen.

 

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de aangegeven doeleinden, tenzij de school wettelijk verplicht zou zijn om jouw persoonsgegevens toch voor een langere periode te bewaren.

 

2. Bescherming van jouw persoonsgegevens

De school zal de nodige maatregelen treffen tegen de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot jouw persoonsgegevens, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig. Meer informatie over de genomen maatregelen kan je vinden in het Informatiebeveiligingsbeleid van de school.

 

3. Jouw rechten

 

Onder bepaalde omstandigheden heb je een recht op inzage, verbetering en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daarnaast kan je onder bepaalde omstandigheden vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, kan je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of kan je vragen dat jouw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zouden worden overgedragen. Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming, heb je ook steeds het recht om deze toestemming in te trekken.

 

Om deze rechten uit te oefenen, kan je gebruik maken van een standaardformulier beschikbaar via de bijlagen van het schoolreglement of kan je een e-mail sturen naar privacy@scholengroep.gent. Als school zullen wij jou tijdig een antwoord bezorgen op jouw verzoek.

 

Je kan ook steeds een klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie indien je niet akkoord bent met de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Je vindt hiertoe een standaard klachtenformulier op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie dat je ingevuld dient terug te versturen naar contact@toezichtcommissie.be of via de post naar Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

 

4. Contact

 

Voor vragen omtrent deze privacyverklaring en/of de manier waarop de school jouw persoonsgegevens verwerkt, kan je contact opnemen met de school via dpo@msvoskenslaan.be.

 

Voor meer algemene vragen omtrent bescherming van persoonsgegevens binnen GO! Scholengroep Gent of binnen het Gemeenschapsonderwijs, kan je ofwel terecht bij de Verantwoordelijke voor Gegevensbescherming aangesteld op niveau van GO! Scholengroep Gent (privacy@scholengroep.gent) ofwel bij de Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld op niveau van het GO! Centraal (dpo@g-o.be).

bottom of page