Schoolraad

Geschreven door Bob Podevijn. Gepost in Statisch

Participatie

Wij hechten veel belang aan de participatie van alle personen die bij de school betrokken zijn. Daarom is er voor iedere geleding een participatieorgaan.
- Een beleidscel / pedagogische raad: een adviesorgaan dat zich buigt over beleidsmatige aangelegenheden, zowel de pedagogische als de praktisch- organisatorische aangelegenheden. De cel is samengesteld uit het personeel van onze school.
- De leerlingenraad : een representatie van de leerlingenpopulatie verkozen door en onder de leerlingen.
- Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld.

In essentie is de schoolraad een overleg- en adviesorgaan. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders of meerderjarige cursisten, leerlingen en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).

De directie woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar, met uitzondering van het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs, waar de schoolraad voor een periode van twee jaar wordt verkozen.
Meerderjarige leerlingen en ontvoogde minderjarigen zijn stemgerechtigd, maar niet verkiesbaar.

Meer details vindt u in het bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs in het hoofdstuk over de schoolraad, het kiesreglement voor de schoolraden van het GO! en het model van huishoudelijk reglement voor de schoolraden.

Onze schoolraad

Leden van de schoolraad :
- Sofie Andres, Magalie Standaert, Tomas Van Trappen
- Barbara Plasschaert, Peter Bruyneel, Benjamin Biebuyck
- Dirk Kelem, Pierre Bruyneel
- Rianne Lasseel (2MWh), Charlotte Fiems (2LAb)
- Hilde Kiekens, Bob Podevijn
- Deskundigen : veiligheid , onderwijskunde


Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.


Verder wordt er nog samengewerkt met :
° de leden van de Pedagogische Begeleidingsdienst
° externe zorgverleners – opvangcentra
° sportfederaties – stuurgroep topsport
° internaten