Terug naar (de midden)school!

Geschreven door Bob Podevijn. Gepost in Laatste nieuws

COMMUNICATIE - EERSTE SCHOOLDAG

1° Hervatting van de lessen – start schooljaar 2021-2022
We gebruiken de eerste schooldag zoals steeds om met de leerlingen die volledig nieuw zijn op onze campus aan de slag te gaan, kennis te maken en om hen de schoolwerking te verduidelijken.
Vervolgens verwelkomen we ook onze tweedejaars, die de werking al enigszins kennen.

Concreet start de schooldag voor de eerstejaars op woensdag 1 september 2021 om 8.15u, en dat is ook zo voorde op onze school nieuwe tweedejaars.
De tweedejaars verwachten we pas om 9.05u.

Beide leerjaren zullen (na verzamelen op de speelplaats) de dag doorbrengen met hun klastitularis, die met hen kennismaakt en de organisatie van het komende schooljaar met hen opstart.
De eerste schooldag eindigt voor iedereen om 11.50u.

In deze lijst vinden de leerlingen in welk klaslokaal hun klas dit schooljaar zal zitten.

De eerste schooldag brengen de leerlingen het volgende mee:
- schooltas – indien een nieuwe schooltas moet worden aangekocht, raden wij aan er een te kopen die op de rug kan gedragen worden;
- schrijfgerei en papier (enkele bladen om nota te nemen);
- laatste getuigschrift, rapport, attest en identiteitskaart (indien deze nog niet werden aangeboden bij of na de online inschrijving – enkel voor eerstejaars en nieuwe tweedejaars).
- voldoende aansluitend mondmasker (en reservemondmasker in de schooltas in een zogenaamd zip-zakje of enveloppe).
- voor de tweedejaars:  je heen- en weermap van vorig schooljaar / op donderdag je kluisjesslotje als je dat nog hebt bewaard

Na de eerste schooldag beschikken de leerlingen over een (digitaal) lessenrooster en brengen zij (vanaf dan) de handboeken mee voor de vakken die elke dag op hun lessenrooster staan ingepland.

2° Informatiebevraging
Ik herinner u hierbij vriendelijk aan de online welkomstbevraging, die we een paar dagen geleden via e-mail aan u hebben bezorgd. De informatie die we ermee verzamelen is van belang om de schoolopstart vlot mogelijk te maken. Dank om dit zo snel als mogelijk in te vullen. Uiteraard kan u deze herinnering negeren als u de bevraging al heeft ingevuld.
Voor de nieuwe eerstejaars is dat via de url https://msvos.be/welkomstbevraging1A
Voor de (nieuwe) tweedejaars via de url https://msvos.be/welkomstbevraging2A

3° Voorbereiding
Naast een goed humeur en veel goesting om er weer in te vliegen, vangt een goed voorbereide leerling het schooljaar op onze school ook aan door vast een aantal praktische zaken in orde te (laten) brengen.
Op onze school wordt intensief gebruik gemaakt van het leerplatform op www.voslo.be (Smartschool). Hieraan is ook een app gekoppeld die het gebruik van dat platform op de smartphone vergemakkelijkt. Als kleine huistaak vooraf is het een goed idee die app vast op je telefoon te (laten) installeren als je als leerling zelf al over een smartphone beschikt. De klastitularis zorgt dan samen met de leerlingen voor de verdere configuratie, zodat de app klaar is voor gebruik en hij/zij er diezelfde dag al mee aan de slag kan.
Ook als ouder kan u deze app installeren om uw kind mee op te volgen op onze school.

Een andere app die hier vaak wordt gebruikt is Quizlet. Ook die kan je als leerling vast op je toestel(len) installeren. Hoe je binnen die apps inlogt en hoe ze hier worden gebruikt, wordt nadien op school toegelicht.

4° Een veilige route naar school
Het is altijd een goed idee de route naar school al eens (eventueel samen met je ouders) af te leggen, zou je dat nog niet hebben gedaan. Denk daarbij vandaag ook aan de daar geldende veiligheidsmaatregelen. Het dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer is nog steeds verplicht.

In het kader van verzekering is het van belang dat je voor en na schooltijd altijd de kortste weg naar huis neemt. Voor wie met de wagen wordt afgezet, is de plaats om dat te doen de parking van Hogent (campus Schoonmeersen) waar een kiss & ride zone is voorzien. Hier vertrekt een voetweg die tussen de sportvelden naar onze gebouwen leidt. Leerlingen van de Middenschool maken een omwegje rond ons sportgebouw en gebruiken zolang de coronamaatregelen gelden als toegangsweg tot de school ofwel het groene schoolhek op de speelplaats, ofwel de hoofdingang van de school op de Voskenslaan, waar ze dan de linker toegangsdeur nemen. In het belang van de veiligheid van al onze leerlingen wijzen we erop dat de ingang aan de Voskenslaan niet geschikt is voor het afzetten van uw kind. Het is er ’s morgens erg druk en parkeren/stationeren is er eigenlijk niet mogelijk en bovendien verboden.

5° Eten op school - facturatie per maand
Zolang de pandemiemaatregelen dat niet onmogelijk maken kan uw kind in het schoolrestaurant ook gebruik maken van de dagelijkse maaltijdservice. Voor wie een warme maaltijd neemt, ligt dat na invullen van het formulier vast voor een semester, maar salad bar en broodjesbuffet kunnen op dagelijkse basis vrij worden gekozen.
De registratie van de aankopen van {voornaam} gebeurt aan de kassa in het restaurant met zijn of haar leerlingenkaart. Maandelijks worden deze aankopen afgerekend en u via e-mail op factuur aangeleverd. Gezien de leerlingenkaart op die manier als betaalmiddel fungeert, is enkel het persoonlijk gebruik ervan aan de leerlingen toegestaan en is het ook belangrijk dat u hier vanaf schooldag 1 met uw kind duidelijke afspraken rond maakt.

6° Vakgebonden leermateriaal - informatieverstrekking aan ouders

- in de klas
De vakleerkrachten zullen bij de start van het schooljaar elk voor hun vak inlichtingen geven en meedelen welk materiaal wordt aangekocht. Uiteraard krijgt u hiervoor de nodige tijd. Hier vindt u vast een samenvatting van wat leerlingen op onze school nodig hebben. De lijst geldt voor beide leerjaren.

- lessen lichamelijke opvoeding
De leerlingen kopen een T-shirt met het logo van de school aan. Verder hebben ze een trainingsbroek en/of short nodig en sportschoenen (liefst met ‘indoor’-zolen). Omwille van de hygiëne is het verplicht om na elke sportles andere kledij en schoenen aan te trekken. De vakgroep L.O. regelt de aanschaf van dit sportuniform met de leerlingen tijdens de eerste lessen.

-specifieke sportopties (voetbal of topsport)
De aankoop van de sportspecifieke uitrusting wordt bij het begin van het schooljaar via de overeenkomstige trainers geregeld.

7° Studietoelage
De aanvraag van een studietoelage kan volledig online gebeuren via de website ‘www.studietoelagen.be

8° Abonnementen
Bus- en treinabonnementen kunnen rechtstreeks bij de betrokken maatschappijen aangevraagd worden. U heeft hiervoor geen documenten van de school nodig. Indien een bevestiging van inschrijving wordt gevraagd, kan u die documenten bekomen op ons leerlingensecretariaat.

9° Contact met de school
Op geregelde tijdstippen zullen contactmomenten ingericht worden, waarop u met de directie, de leerkrachten, de leerlingenbegeleiding de schoolvorderingen van uw kind kan bespreken. Op bepaalde momenten organiseren wij deze contactmomenten online.

Wij wensen daarnaast te benadrukken dat u op ieder ogenblik – telkens wanneer u dit nodig mocht vinden – contact kan opnemen met de school (telefonisch, via e-mail ) om een gesprek te voeren met de directie, de leerlingbegeleiding, de klastitularis of een andere leerkracht. Problemen zijn er om opgelost te worden, een openhartig gesprek tussen leerling, ouders en school kan immers heel wat onnodige moeilijkheden besparen. U begrijpt dat we er om organisatorische redenen wel op moeten staan dat u hiertoe steeds een afspraak maakt en dat u gezien de geldende veiligheidsmaatregelen niet zonder meer naar de school kan komen.

CORONAMAATREGELEN

1° Veiligheidsdraaiboek
De nieuwe maatregelen voor onderwijs houden nog een aantal veiligheidsmaatregelen aan. Wij vatten ze voor u samen in een draaiboek.

2° Maatregelen doorheen de dag
Iedere leerling en ieder personeelslid is in het secundair onderwijs verplicht een mondmasker te dragen van zodra de gebouwen worden betreden. Voor leerlingen geldt dat zij het tijdens de pauzes kunnen afzetten, enkel wanneer zij zich op de speelplaats in openlucht bevinden en daarbij voldoende afstand houden. Ook in de klas mag het mondmasker af, wanneer je neerzit.
Leerlingen brengen daartoe zelf een mondmasker mee van thuis. We vragen u er samen met {voornaam} voor te zorgen dat hij/zij beschikt over een aantal modellen die comfortabel genoeg zitten, maar bovendien ook voldoende aansluiten volgens de geldende normen. Een reservemondmasker in de schooltas dient om het masker te vervangen als het bevuild is geraakt of doorheen de dag kapot ging. Als {voornaam} herbruikbare maskers gebruikt, vragen we u er als ouder op toe te zien dat die volgens de geldende normen tijdig en op gepaste temperatuur worden gewassen. Bespreek ook het belang van het opvolgen van deze maatregelen vooraf met uw kind. Hij/zij moet steeds proberen in orde te zijn.

Op verschillende momenten zal van leerlingen worden gevraagd dat zij de handen ontsmetten. Daartoe is alcoholgel voorzien waar dit moet gebeuren. Na een toiletbezoek is handen wassen met zeep uiteraard verplicht.

4° Toegangspoort
De leerlingen van de Middenschool (eerste graad) maken voor het betreden van het schooldomein enkel gebruik van de ingang via het groene hek op de speelplaats van de Middenschool. Komende vanuit de Voskenslaan neem je daartoe de doorgang via de parking van grootwarenhuis Okay. Komende van parking Hogent kan je via het hek van ons eigen sportterrein langsheen de gebouwen van Hogent ons toegangshek bereiken. Ook leerlingen die met de fiets komen, nemen dezelfde route. Om ongelukken te vermijden, neem je de fiets bij de hand bij aankomst op de doorgangsweg van Hogent. Fietsen van leerlingen van de Middenschool worden voorlopig geplaatst in de fietsenstalling naast de sporthal, op de speelplaats van de Middenschool. De leerlingen kunnen de school ook betreden en verlaten via de hoofdingang van de Voskenslaan, maar daar gebruiken zij enkel de linkerzijde.

De toegang via de hoofdingang van de campus op de Voskenslaan (60) aan de rechterkant is voorbehouden voor de leerlingen van de bovenbouw (atheneum Voskenslaan). De toegang via de ingang blauwe deuren (halverwege onze sporthal) is voorbehouden voor de leerlingen van de basisschool. Leerlingen van de Middenschool kunnen, tot nader order, van geen van deze ingangen gebruik maken. De school verlaten gebeurt via dezelfde weg - GROEN HEK speelplaats Middenschool.

Bij het betreden van het schooldomein zal de leerlingen worden gevraagd eerst de handen te ontsmetten aan daarvoor voorziene desinfectiezuilen. Dat gebeurt opnieuw na elke pauze, bij het betreden van het lokaal.

5° Lunchpauze - rijvorming
De leerlingen kunnen gebruikmaken van het schoolrestaurant. Daar zullen zij plaatsnemen in klasverband (klasbubbel).
De procedure voor de lunch, ook voor wie die zelf meebrengt, vraagt dat zij in de hen toebedeelde shift aanschuiven aan de correcte ingang van het schoolrestaurant, mét mondmasker. Voor zij de ruimte betreden, ontsmetten zij de handen met alcoholgel (desinfectiezuil). Op die manier kunnen zij verder op een normale manier gebruik maken van het selfservice aanbod in het restaurant. Zij schuiven, steeds met mondmasker, aan de voor hun klas voorziene tafels aan. Hier kan het mondmasker worden afgenomen. Het is uiteraard niet de bedoeling dit op de eettafels te leggen. Richtlijn hier is het masker (indien met elastiekjes) over de arm/elleboog te bevestigen, dan wel om het op te bergen (vastnemen aan de elastiekjes) in een daartoe zelf te voorzien zip-zakje/enveloppe. Wie zijn plaats verlaat, zet opnieuw het masker op.

Bij het belsignaal na de pauzes, wanneer de leerlingen zich in rijen opstellen op de speelplaats, geldt opnieuw de mondmaskerverplichting.

6° Leerlingen met ziektesymptomen
Een leerling met COVID-19-achtige ziektesymptomen zal onmiddellijk worden geïsoleerd in het EHBO-lokaal onder begeleiding van de EHBO-verantwoordelijke en de nodige verzorging krijgen.
Als ouder zal u in dat geval onmiddellijk worden verwittigd en moeten wij u volgens de richtlijnen vragen uw kind op te halen.
Er zal u worden gevraagd een arts te consulteren en in principe wordt een COVID-19 test verwacht. Indien die positief is, zal in samenspraak met het CLB contact-tracing moeten worden opgestart. Van hieruit ligt de regie in voorkomend geval en m.b.t. de gevolgen voor klasgenoten en leerkrachten bij deze specifieke diensten.

In het besef dat bovenstaande een hele boterham is, durven we u toch vragen deze verzameling richtlijnen even grondig met {voornaam} door te nemen. De huidige situatie verplicht ons er nog steeds toe een aantal zaken nogal formeel bij u te brengen, maar bovenal kijkt ons team toch ook uit naar gelukkig weer een eerste schooldag. Met nog steeds wat aanpassingen maar ook voldoende versoepelingen om ook gewoon te genieten van de soms wat nerveuze, maar blije en warme energie die met zo'n evenement gepaard gaat.